تبلیغات
kingstore

عاشقانه((آشنا))

                       

به نام خالق هستی بخش

دل من شکسته امشب زفراغ چشم  یارم                      وبرای  او    نوشتم  که دلی پردرد دارم

چه کنم غریب بودم ره روزنی     بجستم                       به کنار   عشق   پاکش  زجفا  نداد بارم

زنهایت شکایت بزدم به     دشت وصحرا                       که برستم از غم مرگ که کجاست دارم

گلگی زیاد دارم به چه کس  بگویم   آخر                        که   چقدر سنگ است دل دلبر خمارم

که مگر به تو چه کردم که چنین تباه کردی                      وببردی از دل من همه راحت وقرارم

به علی قسم که حرفم همه صحبت وفا بود             تو ولی زدی زآتش شرری به قلب غمگسارم

همه    شب  نشته بودم به دعای قلب سنگت

من اگر چه ادعا ندارم ولی آشنای قلب یارم